AcasăBlogFleet single

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

Societatea Nairda Gold SRL (denumita in continuare si HAPPY CURIER) cu sediul social în Sat Florești, Comuna Florești, str. Eroilor nr.92, et.2, ap.12, județ Cluj, CUI 42535514, reprezentată prin Gog Adrian Alexandru în calitate de administrator, oferă și prestează servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne în următoarele condiții:

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) se obligă să nu refuze preluarea trimiterilor în cazul în care expeditorul respectă Condițiile Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale care fac obiectul ofertei lansate de către Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), care se adresează atât sectorului business, cât și persoanelor fizice.

Prezentele Condiții Generale privind furnizarea Serviciilor Poștale stabilesc obligațiile asumate de către Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) și toate condițiile ce sunt necesare a fi îndeplinite de către beneficiar (expeditor) pentru ca Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) să poată efectua livrarea trimiterii poștale în mod corespunzător, din punct de vedere calitativ.

Aceste Condiții sunt valabile în cazul activităților firmei Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) din domeniul poștal, si anume pentru efectuarea activităților de furnizare a serviciilor poștale având ca obiect trimiteri poștale interne, pentru preluarea trimiterilor poștale, pentru încărcarea și descărcarea acestora, manipularea, transportarea lor pana la destinatar, respectiv pentru depozitarea provizorie din cauza imposibilității de livrarea a acestora.

Înțelesul termenilor

Expeditorul trimiterilor poștale – partenerul contractual al Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), persoană juridică, și respectiv, persoană fizică, ce inițiază trimiterea poștală și o introduce în rețeaua poștală;

Colet – trimitere poștală cu greutate maximă admisa rețeaua poștală HAPPY CURIER de 25 kg ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială;

Depozit altă clădire distinctă de punctul de acces sau de contact deservit de personal Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), pentru depozitarea provizorie, ce aparţine reţelei poştale Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER);

Destinatar – persoană căreia ii este adresată trimiterea poștală;

IEV – informație electronică sau verbală despre stadiul livrării trimiterii poștale;

Borderou livrări – foaie de transport utilizată de Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), emisă în conformitate cu numărul trimiterilor poștale,prin care destinatarul confirmă predarea fiecărei trimiterii poștale;

ADL – actul doveditor al livrării trimiterii poștale/extrasul foii de transport semnate, în copie;

Persoană autorizată – orice persoană care este îndrituită să primească trimiterea poştală, referinduse, dar nelimitându-se, la reprezentantul legal sau convenţional, persoana care are atribuţii în acest sens potrivit unor raporturi de muncă, persoana majoră desemnată de către destinatar şi despre care acesta din urmă a informat în scris furnizorul de servicii poştale Nairda Gold SRL, persoana majoră care locuiește la adresa destinatarului;

Returnare – înapoierea trimiterii poștale la expeditor, în situația imposibilității de predare a acesteia sau a refuzului din partea destinatarului;

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale

Expeditorul trebuie să-și protejeze în mod corespunzător bunurile ce fac obiectul trimiterii poștale, astfel încât acestea sa fie ferite de deteriorare, distrugere și să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte trimiteri poștale, pe toată durata prestării serviciului.

Ambalajul folosit de către expeditor se consideră adecvat în cazul în care se apreciază că protejează trimiterea poștală la presiune, șoc, etanșeitate, etc., de la depunerea ei la punctul

de acces ori preluarea trimiterii poștale de către personalul Nairda Gold SRL până la livrarea ei către destinatar în condiții normale de colectare, sortare, transport și livrare.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) accepta trimiterile poștale prezentate de către expeditor/integrator, ambalate corespunzător, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume și prenume/denumirea – în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completa de livrare, incluzând și strada, numărul, blocul și numărul acestuia, scara și numărul apartamentului).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale, precum și a înscrierii datelor pe trimiterea poștală revine expeditorului, în conformitate cu prevederile contractului comercial încheiat cu furnizorul Nairda Gold SRL.

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc, materiale de căptușire și de umplutură menite să le protejeze sau orice alt material care atenuează șocul mecanic, și sa aibă aplicată inscripția „Fragil”; inscripționarea „Fragil” atenționează, dar nu le protejează în absența unor materiale de ambalare corespunzătoare. Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

– Se accepta numai trimiteri poștale complet sigilate (depuse închise);

– Trimiteri poștale din care ies obiecte lungi sau ascuțite nu sunt acceptate;

– Ambalajele de tip cutii trebuie exploatate optim, dimensiunile și calitatea corespunzătoare a

materialului, ambalajului, precum și umplerea spațiului interior fiind de natură a proteja bunurile;

– Articolele de tehnica telecomunicațiilor (IT) care urmează sa fie reparate vor fi predate în ambalajul original, complet, cu completarea corespunzătoare de umplutura de protecție;

– Sticlele, flacoanele care fac obiectul unei trimiteri poștale trebuie protejate unele de celelalte, în partea de jos și de sus prin straturi protectoare, din materiale protectoare sau umplutură.

– Bunurile cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejate și cu umplutura de ambalare suplimentară;

– Ambalajele tip cutie de carton trebuie sigilate pe fiecare parte cu banda de lipit cu logo-ul firmei (expeditorului), daca exista aceasta posibilitate; Nu se pot prelua cutii legate cu bandă între ele (deoarece ambalajul se poate destrăma și doar trimiterea poștală identificată prin eticheta va putea ajunge la destinație); fiecare cutie trebuie etichetată și ambalată individual, separat de orice alta trimitere poștală.

– Plicul conținând adresa, eticheta, foaia de trimitere poștală, respectiv autocolantele, puse la dispoziție de HAPPY CURIER, prin care sunt identificate serviciul poștal (ales de către expeditor) și caracteristicile suplimentare se vor lipi, de către expeditor, pe suprafața cea mai mare a trimiterii poștale.

– În cazul mai multor trimiteri poștale ce trebuie livrate la aceeași adresă, autocolantele prin care sunt identificate serviciile (caracteristicile) suplimentare trebuie lipite de către expeditor pe fiecare trimitere poștală.

– Pentru expeditorii persoane juridice: în cazul serviciului Ramburs, suma de încasat trebuie indicata pe lista ramburs sau, cu ajutorul datelor trimise pe cale electronică, și pe trimiterea poștală. In cazul informațiilor greșite ori incomplete, Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) va depune toate eforturile pentru clarificarea situației.

– În cazul expeditorilor persoane fizice, suma ramburs va fi indicata pe eticheta pusa la dispoziție de HAPPY CURIER aplicată/atașată pe/de aceasta.

– Nu sunt acceptate bunuri având conținut periculos, nici chiar cu inscripționare exterioară.

Sunt excluse de la preluare următoarele trimiteri poștale, inclusiv constând în:

– trimiterile ambalate necorespunzător,

– trimiterile poștale legate cu bandă intre ele,

– produsele alterabile, care pot fi contagioase, pot provoca greață,

– rămășitele umane,

– animale vii și plante,

– motoare

– bunuri ambalate vrac, în pungi, în saci,

– bunuri cu valoare deosebita, cum sunt de exemplu banii, timbrele, metalele prețioase documentele de valoare financiară, taloanele câștigătoare extrase și cele similare, perle, bijuterii, pietre prețioase, titluri de valoare, bilete de jocuri de noroc câștigătoare;

– obiecte de artă, obiecte cu valoare personală,

– bunuri perisabile, bunuri sensibile la temperatură sau care necesită o temperatură controlată;

– muniție, arme de foc, explozibile și similare,

– trimiteri poștale adresate către căsuța poștală a destinatarului,

– trimiteri poștale care prezinta etichete vechi, neîndepărtate.

– trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, respectiv bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

– trimiteri poștale ale căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

– produse considerate periculoase conform ADR (Ordonanța despre transportarea pe drumuri publice de trimiteri poștalelor periculoase),

– trimiterile poștale (bunurile) a căror expediere este interzisa în conformitate cu toate sancțiunile aplicabile, de exemplu, din cauza conținutului lor, destinatarului vizat; sancțiunile includ toate legile, regulamentele și ordinele care impun pedepse (inclusiv, restricții comerciale și sancțiuni economice), persoanelor fizice sau juridice, incluzând, dar fără a se limita, la sancțiunile impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeana și de statele membre ale Uniunii Europene.

– de asemenea nu pot face obiectul trimiterilor poștale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanțe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, muniții, etc.).

Expeditorul are obligația de a nu introduce în rețeaua poștală trimiteri poștale al căror obiect este interzis prin dispozițiile legale.

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poștale

Se accepta trimiteri poștale de cel mult 25kg.

Dimensiunile volumetric cuprinzătoare maxim acceptate ale trimiterii poştale sunt de 30cm înălțime / 50cm lățime / 70cm lungime.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) are obligația de a preda expeditorului trimiterea poștală înregistrată ce nu a putut fi predată destinatarului în unul din următoarele cazuri:

– adresa destinatarului nu există (sau este incompletă, adresa neputând fi identificată, în condițiile în care nu include și strada, numărul și, atunci când este cazul, blocul și numărul acestuia, scara și apartamentul), la acea adresa nu exista nici o construcție la care trimiterea poștală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale,

– destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poștală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare a trimiterii poștale în vederea predării,

– destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea acesteia sau achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului ramburs.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

HAPPY CURIER are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

Confidențialitate

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) asigură, prin măsuri de organizare și măsuri tehnice corespunzătoare, confidențialitatea trimiterilor poștale ce intră în rețeaua poștală Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER).

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) asigură secretul trimiterilor poștale – reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) și partenerii contractuali îşi asumă obligaţia de a nu divulga şi de a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiterii poştale, inclusiv la cuantumul sumei care face obiectul trimiterii poştale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Obligațiile expeditorului

Expeditorul este obligat să ambaleze fiecare trimitere poștală după cerințele de mai sus, in inclusiv in  vederea manipulării fara riscuri a trimiterilor poștale, – iar, suplimentar să le prevadă cu etichete sistematizate Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) (puse la dispoziție de către Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), cu titlu gratuit) si cu documentele aferente necesare atunci cand este cazul, respectiv să completate în întregime datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare), iar în cazul serviciului contra ramburs si ale expeditorului.

Nairda Gold SRL(HAPPY CURIER) nu răspunde pentru eventualele greșeli de completare.

Personalul Nairda Gold SRL(HAPPY CURIER) va refuza preluarea trimiterilor poștale care, în mod evident, sunt necorespunzătoare condițiilor de acceptare stabilite.

Expeditorul, cu care Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) are un contract comercial incheiat in baza unor oferte individuale negociate si, respectiv Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), vor utiliza pentru identificarea trimiterilor poștale ca și dovezi

– duplicatul etichetei de identificare a trimiterii poștale,

– borderoul zilnic cu trimiterile aferente

Expeditorul persoana juridica este obligat sa transfere la termen, conform prevederilor contractului încheiat între cele două părți, în contul Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) contravaloarea serviciului prestat. În caz contrar Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) este îndreptățită să perceapă penalizări de 0,1% pe zi de întârziere, care în suma totală pot depăși valoarea facturii, conform prevederilor contractului încheiat între cele două părți.

Serviciile oferite și prestate de Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER), respectiv facilitățile oferite și prestate în vederea furnizării serviciilor poștale sunt, în principal, următoarele:

  • Valoarea maxima acceptata a valorii rambursului este de 2000 RON pentru orice persoană fizica sau juridică. Prin exceptie, în cazul contractelor comerciale incheiate cu persoane juridice, valoarea maxima acceptata a valorii rambursului este de 5000 RON. Modalitatea de colectare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar.
  • Moneda admisa în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor contra ramburs de la destinatari este RON.
  • Nairda Gold SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor, printr-o metodă agreată, dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Nairda Gold SRL având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului. Valoarea maximă acceptată a valorii declarate de expeditor este de 5000 RON.
  • Termenul de livrare a trimiterilor poștale: livrarea se face 2 lucrătoare, iar termenul de returnare a sumelor ramburs, aferente unor astfel de trimiteri poștale, către expeditor (sumele colectate de la destinatar) se efectuează în maximum 5 zile lucrătoare de la livrare, prin virament bancar.

Livrarea trimiterilor poștale

Colectarea trimiterilor poștale se realizează numai prin personalul Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) de la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicata de expeditor.

Predarea trimiterilor poștale se realizează la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.

In cazul imposibilităţii inițiale de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), Nairda Gold SRL va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poştale sau incercarile de livrare negociate esuate şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, Nairda Gold SRL va păstra la dispoziţie (conform tarifelor indicate în oferta comercială) aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea Nairda Gold SRL.

În caz de nerespectare a timpilor/termenelor astfel stabiliţi/e în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express), Nairda Gold SRL răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 0,1 % din tariful încasat pentru respectivul serviciu poştal pentru fiecare zi de întârziere, fără însă a se depăși tariful respectivului serviciu postal încasat de Nairda Gold SRL.

Livrarea trimiterilor poștale se efectuează cu solicitarea semnăturii destinatarului sau a unor persoane autorizate sa primească, fiind incluse și persoanele care dispun de împuternicire. Livrarea va fi confirmată de către destinatar prin semnătura sa pe formularul emis de Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER).Pe lângă semnătură, Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) va solicita și numele celui care preia trimiterea poștală, care va fi introdus lângă datele salvate în scannerul manual, astfel numele persoanei căreia i-a fost predată trimiterea poștală poate fi căutat în informațiile telefonice sau electronice existente despre trimiterea poștală.

Atunci când este cazul, de exemplu in cazul serviciului contra ramburs, predarea va avea loc după plata sumei care face obiectul serviciului contra Ramburs. Destinatarul nu poate controla conținutul trimiterii poștale înainte de a-i fi livrată trimiterea poștală, respectiv înainte de primirea trimiterii poștale și, în cazul serviciului Ramburs, anterior achitării sumei de bani.

In cazul în care destinatarul lipsește, poate împuternici pe Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) sa livreze trimiterea poștală unei persoane abilitate/autorizate (de exemplu, unui vecin împuternicit în acest sens sau altei persoane corespunzătoare).

Informații privind trimiterile poștale

Expeditorul sau reprezentantul acestuia se poate interesa de trimiterea poștală la serviciul de Relații cu clienții pe baza numărului de trimitere poștală, putând solicita informații despre livrarea acesteia (IEV), respectiv putând solicita dovada de livrare (ADL).

Informațiile despre trimiterea poștală (IEV) se pot furniza în 24 ore în cazul trimiterilor poștale expediate în ultimele 3 luni. După aceasta perioada informația despre trimiterea poștală va fi accesibila încă un an, dar termenul de furnizare a informațiilor se prelungește cu 3 zile lucrătoare.

ADL-ul este disponibil după 2 zile lucrătoare de la livrare.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) oferă expeditorului telefonic, respectiv prin sistemul de căutare on-line informații despre trimiterile poștale livrate

Răspunderea contractuală față de expeditor

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) este răspunzătoare fata de expeditor pentru prestarea serviciului în condițiile prevăzute de lege și în contractul încheiat cu expeditorul. Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută prin lege. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despăgubesc. Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

În cazul trimiterilor poștale preluate în vederea livrării Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) își asuma răspunderea conform conditiilor generale stabilite si reglementarilor legale in vigoare, daca prin intermediul unui contract comercial între părți nu se stabilesc condiții de agravare a răspunderii.

Expeditorul, în măsura în care considera necesar, poate lua măsuri suplimentare de prevenire a distrugerii sau pierderii trimiterii prin asigurarea bunului la o societate de asigurări sau prin plata unor taxe suplimentare care vor fi negociate și stabilite printr-un contract încheiat în acest sens.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

– cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, Nairda Gold SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, Nairda Gold SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful de bază aplicabil pentru respectivul serviciu poştal.

Nairda Gold SRL este exonerata de răspundere în următoarele situaţii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) despăgubește clienții săi de fiecare data pentru daune până la nivelul cuprins în prezentele Condiții generale privind furnizarea serviciilor coroborate cu reglementările legale in vigoare, care se corelează, acolo unde este cazul, cu contractul încheiat intre părți, ținând totodată cont și de excluderile și clauzele de mai jos.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile indirecte și beneficiile nerealizate.

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizarea)

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

Expeditorul sau destinatarul prejudiciat/nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamația utilizatorului care se considera prejudiciat/nemulțumit va trebui făcută în scris și transmisa Nairda Gold SRL prin e-mail la adresa office@happycurier.ro

Nairda Gold SRL va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia sau prin modalitatea solicitată de utilizator în cuprinsul reclamației.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze/depună la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către Nairda Gold SRL, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei. Reprezentanții Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) vor analiza reclamația primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar și informațiile/probele relevante furnizate de proprii angajați ori terțe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, sa solicite chiar și o expertiza.

Reclamația va fi soluționată de către Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) (implicând, analiza reclamației, comunicare răspuns și acordare despăgubiri) în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cuprinsul răspunsului de soluționare a reclamației, Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) va menționa și suma care va fi acordată ca despăgubire și se va pune în vedere, în cazul persoanelor juridice, sa se emită o factură de despăgubire către Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) pentru suma comunicata de acesta (Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER)), care va fi acordată ca despăgubire, și, în cazul persoanelor fizice, să se indice, daca mai este cazul, datele necesare în vederea achitării despăgubirii (contul bancar și titularul acestuia).

Nairda Gold SRL va achita suma de despăgubire în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data soluționării favorabile a reclamației în cazul persoanelor fizice, și, respectiv, în termen de 8 (opt) zile calendaristice în cazul persoanelor juridice (luând însă toate masurile aferente achitării începând cu ziua sosirii facturii emise de către persoana juridică prejudiciată), fără a depăși însă termenul de 3 luni, mentionat mai sus, de soluționare a reclamației.

Plata sumelor datorate utilizatorului se face, atât în cazul persoanelor fizice, cât și juridice, numai prin virament bancar.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale Nairda Gold SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Serviciul de relații cu clienții

Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) oferă informații despre livrare (IEV) pe baza numerelor trimiterilor poștale, iar, la cerere, trimite expeditorului dovada livrării (ADL) și administrează eventualele reclamații legate de trimiterile poștale ce s-au aflat în rețeaua poștală a Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER).

Informația despre stadiul livrării trimiterilor poștale (status) se poate descarca, începând cu urmatoarea zi lucrătoare dupa preluarea trimiterii poștale, de pe pagina de internet www.happycurier.ro pe baza numărului de trimitere poștală din meniul căutare trimitere poștală (urmărește coletul).

Datele de contact a serviciului de relații cu clienții:

Program de lucru: L-V orele 08:00 – 17:00

Telefon: 0751887174

Email: office@happycurier.ro

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a Nairda Gold SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi Nairda Gold SRL la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei Nairda Gold SRL fără a fi necesară întocmirea unui înscris; atunci când este cazul, prevederile prezentului se completează/amendează în mod corespunzător cu clauzele din contractul comercial/special încheiat intre Nairda Gold SRL (HAPPY CURIER) și Client/Expeditor.

Reprezentant legal Nairda Gold SRL

Administrator

Adrian Alexandru Gog

Despre Noi

Suntem o companie cu oameni tineri, deschisă pentru noi oportunităţi. Folosind Happy Curier, timpul de aşteptare este redus la minim.

S.C. NAIRDA GOLD S.R.L
Str. Eroilor 92, etaj 2,
Ap. 12, Florești, Cluj
Email: office@happycurier.ro
https://www.happycurier.ro/wp-content/uploads/2020/08/footer_boxes_powered.png

Call Center

+40 751 887 174

Abonare la Newsletter